background
logotype

Статии


Съобщение за Решение № СО-01-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Изграждане на екологичен образователен център и локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (ЛПСОВ)“ в имот с идентификатор 87552.98.13, м. „Манастирски рид“, с. Ярлово, община Самоков.

Възложител В. Гюров

/09.02.2018 г./


Съобщение за Решение № СО-02-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони,  за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина около 80 м за питейно-битово водоснабдяване и други цели на търговски, административни и складови сгради на фирма „ПРО-ЛОГ” ООД в поземлен имот с идентификатор 14831.6531.431, с. Герман, район „Панчарево”, Столична община.

Възложител „ПРО-ЛОГ” ООД

/19.04.2018 г./


Съобщение за Решение № СО-03-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони,  за инвестиционно предложение за „Изграждане на хотелска част, ресторант и басейн” в имоти № 062015 и № 062017, м. „Коларски път”, в землището на с. Вакарел, община Ихтиман и имот № 062027, м. „Широка поляна”, в землището на с. Вакарел, община Ихтиман.

Възложител П. Петканов

/25.04.2018 г./


Съобщение за Решение № СО-04-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони,  за инвестиционно предложение:  „Жилищна сграда за постоянно обитаване и гости и собствен водоизточник”, в поземлен имот с № 000241, м. „Краище”, землището на село Нови хан, община Елин Пелин.

Възложител Н. Костов

/13.06.2018 г./


Съобщение за Решение № СО-05-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зониза инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за техническо водоснабдаването на обект „Автомивка”, в поземлен имот с идентификатор 68134.608.2068, район „Подуяне“, Столична община.

Възложител "София франс ауто" АД

/26.06.2018 г./


Съобщение за Решение № СО-06-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зониза инвестиционно предложение за „Промяна на дълбочината на проектния тръбен кладенец от 9,00 на 60,00 м в инвестиционно предложение за „Изграждане на шоурум и автосервиз, складове и офиси, трафопост, изгребна яма и сондажен кладенец”, в поземлен имот с идентификатор 68134.8592.182, м. „Могилите”, район „Кремиковци“, Столична община.

Възложител „МОТО-ПФОЕ” ЕООД

/26.06.2018 г./


Съобщение за Решение № СО-07-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зониза инвестиционно предложение за „Монтаж на нов мобилен бетонов център, допълнително оборудван със система за промиване на остатъчен бетон (рециклатор), в поземлен имот с идентификатор 39791.6003.489, с. Кривина, район „Панчарево”, Столична община.

Възложител „Главболгарстрой” АД

/11.07.2018 г./


Съобщение за Решение № СО-08-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зониза инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за дейности с отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 68134.1380.712, м. „Военна рампа – запад”, рaйон „Надежда”, Столична община.

Възложител „Интермитал експорт” ООД

/27.07.2018 г./


Съобщение за Решение № СО-09-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зониза инвестиционно предложение за „Площадка за събиране и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, събиране и извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали и опаковки, събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори и отработени масла”в поземлен имот с идентификатор 68134.508.1418, район „Сердика”, Столична община.

Възложител „ЕКОСТИЙЛ” ЕООД

/13.08.2018 г./


Съобщение за Решение № СО-10-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зониза за „Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот (ПИ) № 645005 нов (получен от ПИ №№ 000570, 645004 и 645008), м. „Горна Махала”, гр. Етропол. Възложител  „ГАРИ-2” ООД

/15.08.2018 г./


Съобщение за Решение № СО-11-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зониза за инвестиционно предложение за „Изграждане на къща за гости” в поземлен имот № 002913, м. „Селото”, землище на с. Заноге, община Своге.

Възложител „Пастири” ООД

/22.10.2018 г./


Съобщение за Решение № СО-12-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зониза за инвестиционно предложение за „„Изграждане на обекти за обществено обслужване” в поземлен имот с идентификатор 44063.6213.4000, м. „Орлова круша”, с. Лозен, район „Панчарево”, Столична община.

Възложител „АРКО ЛОЗЕН” ЕООД

/31.10.2018 г./


Съобщение за Решение № СО-13-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зониза за инвестиционно предложение за „Изграждане на уличен водопровод Ø250 мм ПЕВП PN 10 (Гл. клон Х, 15 м) от кръстовището с ул. „Гергьовче“ до О.Т.132 и Ø110 мм ПЕВП PN 10 в участъка от О.Т.132, по ул. „Кимчовец“ до сградното водопроводно отклонение на УПИ ⅩⅤⅡ-223, кв. 116, м. кв. „Драгалевци-разширение север“, район „Витоша“, Столична община.

Възложител „Кота Нула Строй“ ЕООД

/20.11.2018 г./


Съобщение за Решение № СО-14-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зониза за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 77246.14.88 (номер по предходен план 014088), м. „Беличко поле”, с. Хераково, община Божурище, Софийска област.

Възложител В. Здравков

/10.12.2018 г./


Съобщение за Решение № СО-15-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зониза за инвестиционно предложение за „Добив на строителни материали – пясък и чакъл, годни за добавъчен материал за бетони от находище „Кариерни материали-4”, землище на кв. „Гниляне”, район „Нови Искър”, Столична община.

Възложител ,,Кариерни материали - София" ООД

/13.12.2018 г./


Съобщение за Решение № СО-16-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за изместване на въздушен електропровод (ВЕЛ) 20 kV„Бригадир” и ВЕЛ 1 kVот ТП „Бригадир”, SO_1616 в поземлен имот с идентификатор 38978.654.202 по кадастрална карта на гр. Костинброд, община Костинброд, Софийска област.

Възложител „КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ” АД

/14.12.2018 г./


 

2023  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София