background
logotype

Статии

 


Съобщение за Решение №СО-17-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за „Вилно строителство“ в имоти №№ 030100, 031009, 030059, 031014, 031015, 021029, 030099, 030101, 030113 и 030114, в землището на с. Нови хан, община Елин Пелин.

Възложител „ГРИЙНВИЛИДЖИС НХ“ ООД.

/13.12.2019 г./


Съобщение за Решение №СО-16-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за „Вилно строителство“ в имоти №№ 062038, 062036, 062005, 062039, 054012, 058077, 058016, 055056, 055058, 058078, 060028 и 060008, в землището на с. Нови хан, община Елин Пелин.

Възложител „НОВИ ХАН ПРОПЪРТИЙС“ ООД.

/12.12.2019 г./


Съобщение за Решение №СО-15-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за „Разширение и реконструкция на дейстащо предприятие за производство на млечни продукти (мандра)“ в имот № 267009, землище на с. Продановци, община Самоков.

Възложител „РИЛА МИЛК” ЕООД.

/27.11.2019 г./


Съобщение за Решение №СО-14-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за „Производство на PVC градински маркуч за поливане“ в УПИ XIX, планоснимачен № 001657, бивш „Стопански двор“, с. Литаково, община Ботевград.

Възложител ЕТ „РА-92-РАДКА ЛАЗАРОВА.

/27.11.2019 г./


Съобщение за Решение №СО-13-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за „Цех за защитно покритие за електроди (ЦЗПЕ), в който ще се извършва производство на изделия от графит, нанасяне на защитно покритие върху еллектроди, претопяване на скрап от стомана, чугун, други феросплави и никел и кадмий съдържащи материали, както и изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води”, в поземлен имот с идентификатор 87401.7570.15, м. „Шлаков цех”, землище на с. Яна, район „Кремиковци”, Столична община.

Възложител „КОМЕТЕХ” ООД.

/12.09.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-12-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за „Изграждане на месопреработвателно предприятие” в УПИ II, кв. 23, гр. Правец, община Правец, Софийска област.

Възложител „АГРО ЕКОПРОДУКТИ” ООД

/28.08.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-11-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за „Изграждане на шоурум и автосервиз, складове и офиси „Волво“ на „Мото-Пфое“ ЕООД с изгребна яма” в поземлен имот с идентификатор 68134.8592.219, м. „Могилите“, землище на кв. „Враждебна“, район „Кремиковци“, Столична община.

Възложител „МОТО-ПФОЕ” ЕООД.

/28.08.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-10-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за „Изграждане на млекопреработвателно предприятие” в УПИ II, кв. 23, гр. Правец, община Правец, Софийска област.

Възложител „АГРО ЕКОПРОДУКТИ” ООД.

/28.08.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-09-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за „Изграждане на месопреработвателно предприятие” в УПИ II, кв. 23, гр. Правец, община Правец, Софийска област.

Възложител „АГРО ЕКОПРОДУКТИ” ООД.

/27.08.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-08-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по екологична оценка, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот№ 019021, м. „Вържески ливади“, в землището на с. Григорево, община Елин Пелин.

Възложител Б. Димитрова.

/29.07.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-07-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Разширяване на дейността по леене, чрез влагане в производството на метални отпадъци с цел извършване на дейност с код R4– рециклиране или възстановяване на метални и неметални съединения” в поземлен имот с идентификатор 87401.7570.15, м. „Шлаков цех”, землище на с. Яна, район „Кремиковци“, Столична община.

Възложител „КОМЕТЕХ”ООД.

/16.05.2019г./


Съобщение за Решение № СО-06-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за извършване на дейности с отпадъци на площадка с местонахождение: Софийска област, община Драгоман, гр. Драгоман, кв. 50, УПИ XXII с предназначение за складова дейност, с площ 720 кв.м". 

Възложител „УНИТРЕЙД 2011” ООД.

/16.05.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-05-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Промяна по време на строителството на инвестиционно предложение „Супермаркет „ЛИДЛ“ на 1 и 3 етажа с надземен паркинг – I етап“, в УПИ III-3072, кв. 133 по плана на гр. София, м. „кв. Драгалевци – разширение север IIч.“, район „Витоша“, Столична община, поземлен имот с идентификатор идентификатор 68134.1971.3072 по КККР на гр. София, Софийска област.

Възложител „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО” КД.

/16.05.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-04-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране и третиране (разкомплектоване, разглобяване, сортиране, рязане, уплътняване) на отпадъци от излезли от употеба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), събиране и съхраняване на негодни за употреба батерии акумулатори (НУБА), отпадъци от отработени масла (ОМ), както и събиране, съхраняване и третиране (сортиране, балиране) на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и др.“, в поземлен имот с идентификатор 65231.901.265 с площ 994 кв.м., гр. Самоков, община Самоков.

Възложител „МЕТАНЕЛ 84“ ООД.

/14.05.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-03-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по екологична оценка, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за Подробен устройствен план – План зазастрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот № 61, м. „Високи рид”, землище на с. Ковачевци, община Самоков.

Възложител Л. Лазаров.

/10.04.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-02-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Изграждане на сгради и съоръжения за разширение на съществуващата ПСОВ (MMMTECH-Mitsubishi) обслужваща дейностите по пречистване на отпадните и битови води на Рудничен комплекс „Елаците”– гр. Етрополев проектен поземлен имот (ПИ)№ 640779 е част от съществуващ ПИ № 640766 находящи се в землището на гр. Етрополе, община Етрополе, Софийска област.

Възложител „ЕЛАЦИТЕ-МЕД”АД.

/28.03.2019 г./


Съобщение за Решение № СО-01-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Добив и първична преработка на подземни богатства – варовик от находище „Владиславци” разположено в землищата на селата Владиславци и Несла, община Драгоман, Софийска област.

Възложител „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД.

/26.02.2019 г./


 

2023  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София