background
logotype

Статии

 


Съобщение за Решение № СО-48-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Изграждане на „Аквапарк – Чепинци“ в УПИ I (образувано от поземлени имоти с идентификатори 80409.5867.98,80409.5867.99, 80409.5867.100), кв. 111, с. Чепинци, район „Нови Искър“, Столична община.

Възложител Район „Нови Искър“

/публикувано на 31.12.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-47-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Изграждане на десет жилищни сгради“ в поземлени имоти с идентификатори 00391.207.4 и 00391.188.3, в землището на с. Алино, община Самоков.

Възложител  "БЕАР ПРОПЪРТИС" ООД

/публикувано на 23.12.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-46-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Изграждане на две сгради за отглеждане на кокошки-носачки, съхранение на готова продукция, сграда за персонала и собствен водоизточник с дълбочина до 9 м“ в поземлен имот с идентификатор 57100.83.1, с. Пожарево, община Божурище.

Възложител  В. Борисов

/публикувано на 23.12.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-45-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Изграждане на пет жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 00391.259.1, м. „Свети Илия“, в землището на с. Алино, община Самоков.

Възложител  "БЕАР ПРОПЪРТИС" ООД

/публикувано на 23.12.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-44-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Залесяване с дървесни и храстови видове и поддръжка на територии в община Костенец“, община Костенец.

Възложител  Община Костенец

/публикувано на 09.12.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-43-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Залесяване и създаване на горски масиви“ в поземлени имоти №№ 117024, 119025, 043023 и 12040, с. Пчелин, община Костенец.

Възложител  А. Младенов

/публикувано на 09.12.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-42-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за "Изграждане на инсталация за производство на стандартизирано модифицирано гориво от отпадъци (RDF)" в поземлен имот с идентификатор №68789.332.5, местност "Елез Дере", находящ се в гр. Дупница, община Дупница.

Възложител  "ВАК ЕНЕРДЖИ" ЕООД

/публикувано на 23.11.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-41-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Изграждане на обслужващ обект – бунгало в ПИ № 65047.15.528, землище на с. Савойски, община Кюстендил и монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия до 1 мW, съставляваща монтаж на фотоволтаични панели на покрива на бунгалото и на терена – приблизително 160 бр.“

Възложител  Е. Калфина

/публикувано на 20.11.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-40-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Изграждане на инсталация за производство на железен хидроксид и желязо-оксидни пигменти, чрез преработка на железен силикат” в поземлен имот с идентификатор 38978.35.53, м. „Кладенеца“, гр. Костинброд, община Костинброд.

Възложител  „АЙ АР ТИ ПАРТНЕРС“ АД

/публикувано на 04.11.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-39-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Изграждане на нова инсталация за производство на дървени въглища по ретортен способ и изграждане на сондажен кладенец” в поземлен имот с идентификатор 78669.13.134, с. Църквище, община Златица.

Възложител  "ГД ЛЕС" ЕООД

/публикувано на 04.11.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-38-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на EOа, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Техническо задание за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура – прекарване на подземна кабелна линия 20 kVот В.Л. 20kV„Антена“ до нов МКТП 20kVв поземлен имот 38978.35.61, м. „Полето“ по кадастрална карта на гр. Костинброд и прекарване на подземен газопровод PEND SDR11 Ø63, MOP=0.6 MPa до съществуващ газопровод St Ø108x4 mmза захранване на поземлен имот 38978.35.61, м. „Полето“ по кадастрална карта на гр. Костинброд.

Възложител  "ИНОТЕХ БГ" ЕООД

/публикувано на 20.10.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-37-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Изграждане на нов фармацефтично-производствен и складов комплекс, находящ се на територията на Икономическа зона София-Божурище, поземлени имоти с идентификатори 18174.60.328, 18174.60.329, 18174.60.330, 18174.60.331, м. „Спорното”, с. Гурмазово, община Божурище, Софийска област.

Възложител  "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД

/публикувано на 14.10.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-36-П/2020 г. запрекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на EO, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за складова база и логистика и Парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура за транспортен достъп по част от полски път (имот № 125029), свързващ ПИ № 126028 по КВС за земеделски земи за землището на с. Опицвет, м. „Шугарник“ с третокласна пътна мрежа – ПИ № 0.56 (път с трайна настилка).

Възложител  "ДАЙВЪРС ОПЪРТЮНИТИ" АД

/публикувано на 12.10.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-35-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за техническо водоснабдяване“ на обект: „Депо за кварцов пясък и керамични строителни материали“ в поземлен имот с идентификатор 44063.6216.4, м. „Дилев азмак“, с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител  "ХПС КОНСУЛТ" ООД

/публикувано на 18.09.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-34-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Разширение за дейността на съществуваща площадка за третиране на отпадъци“ в поземлен имот с № 1224 и № 1250, ул. „Стоян Попов“ № 12, район „Слатина“, Столична община.

Възложител  "УНИТРЕЙД ЕКО" ООД

/публикувано на 17.09.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-33-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Внедряване на иновация при създаване на поливно овощно насаждение от смесен тип“ в м. „Дворища“, в землището на с. Априлово и м. „Ниско ливаде“, в землището на с. Долна Малина, община Горна Малина.

Възложител  "ТИЕРРА АГРО ТРИП" ЕООД

/публикувано на 04.09.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-32-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за "Изграждане на автомивка и тръбен кладенец на територията на бензиностанция "КРУИЗ" - гр. Бухово" в УПИ IV, кв.9 по плана на град Бухово, представляващ имот 07140.8092.1656 по кадастралната карта на гр.Бухово, район "Кремиковци", Столична община.

Възложител  "САКСА" ЕООД

/публикувано на 14.08.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-31-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на осем къщи за отдих, навеси с прилежащо озеленено пространство, навеси и кухня, басейн, комбинирана спортна площадка, детска площадка и площадка с фитнес уреди и паркинг“ в поземлени имоти с идентификатори 00391.329.1 и 00391.329.2, с. Алино, община Самоков.

Възложител  "ДИАНА И.И" ЕООД

/публикувано на 14.08.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-30-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за регенериране на отпадъчни масла“ в склад, ул. ‚Кременица“ № 12, район „Нови Искър“, Столична община.

Възложител  "ПРЕОС" ЕООД

/публикувано на 14.08.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-29-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Създаване на биологично насаждение от малини и сливи със система за капково напояване“ в имот № 510035, в землището на с. Богьовци, община Костинброд.

Възложител  "ВАРАДИНОВ-М" ЕООД

/публикувано на 14.08.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-28-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя тръбни сондажни кладенеца за реинжекция на добити от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец подземни води заедно с наземни ВиК съоръжения” в поземлен имот № 798, м. „СПЗ Слатина – юг“, район „Слатина“, Столична община.

Възложител  "СПЕСИМА" ООД

/публикувано на 31.07.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-27-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на пристройка и застрояване над пешеходен проход към админитстративна сграда с офиси“, в УПИ ХV-1441, кв. 53, м. „Изток Изток“, район Изгрев, Столична община.

Възложител  "ТЕТРИКС" ООД

/публикувано на 24.07.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-26-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване на съществуваща автомивка“ в поземлен имот с идентификатор 38978.900.7192, ул. „Славянска“ № 24,  гр. Костинброд, община Костинброд, Софийска област.

Възложител  "МЕТАН МАРКЕТ" ООД

/публикувано на 22.07.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-25-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Изграждане на къмпинг“ в УПИ VI-355, кв. 24, с. Рельово, община Самоков.

Възложител  Г. Орешков

/публикувано на 16.07.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-24-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Изграждане на вилна сграда и тръбен кладенец с дълбочина 25 м“ в поземлен имот с идентификатор 22006.47.62, м. кв. „106-Дереята“, гр. Долна баня, община Долна баня.

Възложител  И. Дерменджиев

/публикувано на 22.06.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-23-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Изграждане на жилищна сграда и тръбен кладенец с дълбочина 25 м”, в поземлен имот № 22006.47.58, м. „кв. 106-Дерята”, гр. Долна Баня, община Долна Баня.

Възложител  И. Дерменджиев

/публикувано на 22.06.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-22-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Изграждане индустриален парк с административни, промишлени, складови и обществено обслужващи дейности“ в поземлен имот с идентификатор 07140.8093.439, м. „Лаздор“, гр. Бухово, район „Кремиковци“, Столична общинa.

Възложител  "ГЛОБАЛ ИЗТОК ЗАПАД БЪЛГАРИЯ" АД

/публикувано на 22.06.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-21-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Ползване на воден обект с цел риболов, развъждане на риби и други аквакултури“ в поземлен имот с № 000380, с. Габра, община Елин Пелин.

Възложител  "EMИСИЛ 2017" ЕООД

/публикувано на 10.06.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-20-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Промяна в количествата отпадъци по кодове на действаща площадка“ в поземлен имот с идентификатор 68134.2815.40, кв. 4, район „Връбница“, Столична община.

Възложител  "РЕСИТРЕЙД" ООД

/публикувано на 03.06.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-19-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на три тръбни кладенеца (един водовземен и два реинжекционни), за административно-търговски комплекс с шоурум, офиси, складове, подземен гараж, трафопост и озеленяване“ в поземлен имот с идентификатор 68134.502.3765, м. „НПЗ Илиянци-изток“, район „Сердика“, Столична община.

Възложител  "БАУЩОФ + МЕТАЛ" ООД

/публикувано на 22.05.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-18-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на паркинг“ в поземлен имот с идентификатор 14831.6531.16, м. „Дзуката“, с. Герман, район „Панчарево“, Столична община.

Възложител  "ЕР ЕМ КОНСУЛТ" ООД

/публикувано на 21.05.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-17-П/2020 г. за  прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Завод за производство на негасена и хидратна вар“ в ПИ с идентификатор 67372.117.388 и 67372.117.389, гр.Сливница, община Сливница, Софийска област.

Възложител  "БРИГАДА" ЕООД

/публикувано на 21.05.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-16-П/2020 г. за  прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Започване на дейност по нови видове отпадъци на съществуваща площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от хартия и пластмаса и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали“ в поземлен имот с № 069029, м. „Русоляко-Домухчията“, с. Лесново, община Елин Пелин.

Възложител  "УНИТРЕЙД 2011" ООД

/публикувано на 21.05.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-15-П/2020 г. за  прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Площадка за третиране на отпадъци и инсталация за термична обработка на отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 68134.501.1241, гр. София, район „Сердика”, Столична община.

Възложител  "ЕКОСЕЙФ" ООД

/публикувано на 21.05.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-14-П/2020 г. за  прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Производствен комплекс за лекартва и хранителни добавки в икономическа зона София – Божурище“ в поземлен имот с идентификатор 18174.62.919 в землището на с. Гурмазово, община Божурище.

Възложител  "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД

/публикувано на 20.05.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-13-П/2020 г. за  прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на образователен културно-исторически парк „България на длан“ в имоти №№ 055111, 000920, 000919, землище на с. Видраре и имоти №№ 034031, 034034, 034016, 034018 и 034019, землище на с. Калугерово, община Правец.

Възложител  СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРИЯ НА ДЛАН“

/публикувано на 16.04.2020 г./


 

Съобщение за Решение № СО-12-П/2020 г.  за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на производствена база за преработка чрез замразяване, сушене и екстракция, както и сортиране, пакетиране и консервиране на плодове с фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствена нужди” в проектен УПИ 074057-III, с. Лесново, община Елин Пелин.

Възложител „ТОМАТО ГРУП“ ЕООД

/публикувано на 16.04.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-11-П/2020 г.  за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Построяване на оборудване на предприятие за месопреработка, производство на местни полуфабрикати и замръзяване, с фотоволтаична система за собствени нужди” в проектен УПИ 074057-I, с. Лесново, община Елин Пелин.

Възложител „ТОМАТО ГРУП“ ЕООД

/публикувано на 16.04.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-10-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за „Разкриване на цех (малко производство) за рециклиране на отпадък от калаени безоловни припои, генериран при производството на печатни платки” в поземлен имот с идентификатор 68134.1500.1928, район „Искър“, Столична община.

Възложител "ЕТ МАРИО 10 - МАРИАНА ЦЕКОВА"

/публикувано на 13.04.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-9-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за „Разкриване на цех (малко производство) за рециклиране на отпадък от калаени безоловни припои, генериран при производството на печатни платки” в поземлен имот с идентификатор 68134.1500.1928, район „Искър“, Столична община.

Възложител "Митрев Трейдинг" ЕООД

/публикувано на 09.04.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-8-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за „Изграждане на животновъдна ферма и собствен водоизточник с дълбочина 20 м“ в поземлени имоти № 026097 и № 026098, м. „Соркуна“, землище на с. Борика, община Ихтиман.

Възложител С. Димитрова

/публикувано на 09.04.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-7-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за „Изграждане на гробищен парк“ в УПИ VIII-945 „За гробищен парк, обслужващи сгради и ТП“ (поземлен имот с идентификатор 68134.2816.945), кв. 18, район „Връбница“, Столична община.

Възложител „И.П.К.А. 2000“ ООД

/публикувано на 09.04.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-6-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на EO, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор 77400.133.2, м. „Шундрак“, с. Храбърско, община Божурище.

Възложител A. Петров

/публикувано на 26.03.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-5-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за „Изграждане на инсталация за приемане, топене, съхранение и експедиция на битум в Пласментно-снабдителна база (ПСБ) „Илиянци“, в поземлен имот с идентификатор 68134.1350.6, кв. „Илиянци – Промишлена зона“, район „Надежда“, Столична община.

Възложител „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

/публикувано на 26.03.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-4-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за „Разполагане и експлоатация на трошачно-сортировъчна инсталация за инертни материали и изграждане на склад за съхраняване на строителни материали и готова строителна продукция в поземлени имоти № 120023 и № 120024, м. „Краище”, с. Богьовци и транспортен достъп до път с трайна настилка, през поземлени имоти №№ 120012, 120011 и 000036, с. Богьовци, община Костинброд.

Възложител „ГРИЙНБРОД“ ООД

/публикувано на 05.03.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-3-П/2020 г. зза прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за „Изграждане на МВЕЦ „Калугерово“, на р. Малък Искър, в землището на с. Kалугерово“, община Правец.

Възложител „ВОДОТЕХ-12“ ЕООД

/публикувано на 26.02.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-2-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за „Закупуване на селскостопанска техника, създаване на овощни градини със сливи и капково напояване“в поземлен имот с идентификатор 05815.35.27, м. "Обчова бара", гр. Ботевград, община Ботевград.

Възложител „АГРО РЕНТ О7“ ООД

/публикувано на 24.02.2020 г./


Съобщение за Решение № СО-1-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за „Изграждане на обект на техническа инфраструктура - четири броя микро водоелектрически централи (МВЕЦ) към съществуващи шахти (ОШ 1, ОШ 2, ОШ 3, ОШ 4) на външен довеждащ водопровод иподземно кабелно трасе 20 кV“, гр. Етрополе, община Етрополе.

Възложител „ВЕЦ-С“ ЕООД

/публикувано на 05.02.2020 г./


 

2023  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София