background
logotype

Статии


Съобщение за Решение № СО-1-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за „Изграждане на обект на техническа инфраструктура - четири броя микро водоелектрически централи (МВЕЦ) към съществуващи шахти (ОШ 1, ОШ 2, ОШ 3, ОШ 4) на външен довеждащ водопровод иподземно кабелно трасе 20 кV“, гр. Етрополе, община Етрополе.

Възложител „ВЕЦ-С“ ЕООД

/публикувано на 05.02.2020 г./


 

2020  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София