background
logotype

Статии

 

 

 


Съобщение за Решение № СО-36-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на база за отдих – семеен тип“ в имот № 322031, землището на с. Голяновци, община Костинброд, Софийска област.

Възложители Р. Даскалова, Л. Велкова, А. Захаринова и Л. Дринова

/публикувано на 09.12.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-35-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 980 кW“ в имот № 253024, м. „Дърварски път“, с. Алино, община Самоков.

Възложител „ВИКТОРИЯ СОЛАР“ ЕООД

/публикувано на 14.11.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-34-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на складова база за лекарствени средства и собствен водоизточник с дълбочина 60 м“ в поземлен имот с идентификатора 52012.337.3, м. „Чачовец“, с. Нови хан, община Елин Пелин.

Възложител „ФАРМАКОНС“ АД

/публикувано на 11.11.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-33-П/2022 г. прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор № 043220.12.57 в землището на с. Бистрица, местност „Садичица”, община Дупница от земеделска земя в земя за неземеделски нужди и осигуряване на допустим начин и характер на застрояване на имота за „Курортен обект за настаняване и подслон - вилно селище и къмпинг зона”.

Възложители С. Михайлов и И. Павлов

/публикувано на 11.11.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-32-П/2022 г. прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор № 043220.12.58 в землището на с. Бистрица, местност „Фандаклъка“, община Дупница от земеделска земя в земя за неземеделски нужди и осигуряване на допустим начин и характер на застрояване на имота за „Курортен обект за настаняване и подслон – вилно селище и къмпинг зона“.

Възложители С. Михайлов и И. Павлов

/публикувано на 08.11.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-31-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Преобразуване на общински имоти с идентификатори № 68789.334.34, 68789.334.35 и 68789.334.36, находящи се в местност „Елез Дере“, гр. Дупница в площадка за временно съхранение и претоварване на генерираните битови отпадъци от територията на община Дупница“.

Възложител община Дупница

/публикувано на 07.11.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-30-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на вилно селище“ в поземлени имоти с идентификатори 70127.20.112, 70127.20.115, 70127.20.118, с. Стъргел, община Горна Малина, Софийска област.

Възложител Б. ЧОЧЕВ

/публикувано на 01.11.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-29-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Пункт за изкупуване на черни и цветни метали“, в поземлен имот с идентификатор 23491.8.264, с. Драгушиново, община Самоков.

Възложител „ЛЮДМИЛ МЕТАЛ“ ЕООД

/публикувано на 12.10.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-28-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Добив и първична преработка на строителни материали – вулкански скали (трахиандезити) от находище „Локорско“, район „Кремиковци“ и необходимата съпътстваща  инфраструктура за достъп, район „Нови Искър“, Столична община.

Възложител „КАМИКО” ООД

/публикувано на 04.10.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-27-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищни сгради 1, 2, 3, 4 и 5 с обществен подземен паркинг – гараж и складови помещения в УПИ XV-1217, кв. 101, с. Горни Окол и еднофамилни жилищини сгради в кв. 96, с. Горни Окол и реконструкция на ВЕЛ 20 kV „Околите“ от п/ст „Самоков” до ст № 151, и кабел Ср.Н 20 kV за външно ел. захранване на хотел със СПА център и конферентен център, клубна сграда-голф клуб, трафопостове и подземен воден резервоар в с. Горни Окол, община Самоков, Софийска област

           Възложител ГОЛФ ОКОЛ“ ЕАД        

/публикувано на 09.09.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-26-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за съхраняване на отпадъци – отработени катализатори” в УПИ I от кв. 1, м. „Производствена зона гара Яна – първа част“, част от поземлен имот с идентификатор 87401.7501.2, находящ се в землището на с. Яна, район „Кремиковци“, Столична община

           Възложител „РРДМ2012“ ЕООД       

/публикувано на 07.09.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-25-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Програма за управление на отпадъците на община Трън 2020-2024 г.

Възложител Община Трън

/публикувано на 17.08.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-24-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за План/програма за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор № 20763.10.87, землище на с. Джерман, общ. Дупница и бъдещо изграждане на търговски обект с магазин и складови помещения (навеси).

Възложител П. Петров   

/публикувано на 12.08.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-23-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала" в поземлен имот с идентификатор 00223.255.37, с. Алдомировци, общ. Сливница. 

           Възложител „ОГНЯНОВО К” АД

        /публикувано на 15.07.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-22-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Завод за производство на негасена и хидратна вар” в поземлени имоти с идентификатори 67372.117.388 и 67372.117.389, гр. Сливница, община Сливница, Софийска област.

Възложител „КАЛЦИТ” АД

/публикувано на 29.06.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-21-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Преустройство на цех за хотелски консумативи“, находящ се в ПИ по КК № 55871.513.6447.1, ул. „Владайско въстание“ № 1, кв. „Изток“, кв. 201, гр. Перник.

Възложител „МОСКОВ И СИН“ ЕООД

/публикувано на 22.06.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-20-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за Изграждане на кариера за добив на строителни материали в находище „Било“, разположена в землищата на с. Студена и с. Боснек, община Перник, област Перник“.

Възложител „ИНМАТ“ ЕООД

/публикувано на 16.06.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-19-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на eкологична оценка, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за поземлени имоти №№ 640597, 640766, 000574 и 000469, гр. Етрополе, община Етрополе, за изграждане на четири МВЕЦ, свързани с проточни турбини към външния довеждащ водопровод за питейно-битово водоснабдяване на гр. Етрополе и подземно кабелно трасе 20 kV.

Възложител „ВЕЦ – С” ЕООД

/публикувано на 10.06.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-18-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на комплекс от еднофамилни жилищни сгради” в поземлен имот с идентификатор 68134.1935.2440, м. „Гърдова глава“, район „Витоша”, гр. София, Столична община.

Възложител „АММАР ГРУП” ООД

/публикувано на 09.06.2022 г./


Съобщение за Решение №СО-17-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на eкологична оценка, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Подробен устройствен план /ПУП/, План за застрояване /ПЗ/ и Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Сапарева баня в обхват ПИ № 65365.27.59, местност „Ридо“, землище на гр. Сапарева баня и бъдещо изграждане на „Къща за гости“.

Възложител Й. Чечев  

/публикувано на 01.06.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-16-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Преобразуване на общински имот с идентификатор № 68789.28.402, ведно със сграда №68789.28.402.1, местност „Злево“, гр. Дупница за претоварване на генерираните отпадъци от територията на обшина Дупница“. 

Възложител община Дупница

/публикувано на 01.06.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-15-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Коригиране на нивото на кота било на Клетка № 1 и Клетка № 2 на проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище – с. Долни Богров чрез обезвреждане и оползотворяване” в поземлен имот с идентификатор 68134.8439.5, м. „Лаката“, с. Долни Богров, кв. „Челопечене“, район „Кремиковци”, Столична община.

Възложител Столична община

/публикувано на 20.05.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-14-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „ Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, съхраняване на авточасти и автосервиз в поземлен имот с идентификатор 68789.252.24 в част от стопанския двор на с. Пиперево, общ. Дупница“.

Възложител Д. Николов

/публикувано на 19.05.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-13-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на парогазова инсталация в ТЕЦ „София Изток”, с обща мощност 137 MWe и 114 MWt” в поземлен имот с идентификатор 68134.1506.143, район „Искър”, гр. София, Столична община.

Възложител „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

/публикувано на 19.05.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-12-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за "Изграждане на парогазова инсталация в ОЦ „Земляне”, с обща мощност 42 MWe и 35 MWt” в поземлен имот с идентификатор 68134.200.9, район „Красно село”, гр. София, Столична община.

Възложител „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

/публикувано на 19.05.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-11-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на парогазова инсталация в ТЕЦ „София”, с обща мощност 59 MWe и 50 MWt” в поземлен имот с идентификатор 68134.511.4, район „Сердика”, гр. София, Столична община.

Възложител „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

/публикувано на 19.05.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-10-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на Парогазова инсталация в ОЦ „Люлин”, с обща мощност 42 MWe и 35 MWt” в поземлен имот с идентификатор 68134.2803.1079, район „Люлин”, Столична община.

Възложител „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

/публикувано на 10.05.2022 г./


Решение № 2/2022 г.  за оттегляне на  Решение СО – 9 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Промяна на вида на използваните горива при работа на инсталация за производство на негасена вар, включваща Реверсивна пещ и Варова пещ тип CIM-REVERSY TD4 FS, ВЗ „ПУКЛИНА”, в поземлен имот № 000159, землище на с. Големо Малово, община Драгоман, Софийска област.

Възложител „ОГНЯНОВО К“ АД

/публикувано на 10.05.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-9-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Промяна на вида на използваните горива при работа на инсталация за производство на негасена вар, включваща Реверсивна пещ и Варова пещ тип CIM-REVERSY TD4 FS, ВЗ „ПУКЛИНА”, в поземлен имот № 000159, землище на с. Големо Малово, община Драгоман, Софийска област.

Възложител „ОГНЯНОВО К“ АД

/публикувано на 18.04.2022 г./


 

Съобщение за Решение № СО-8-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на eкологична оценка, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 68134.8222.460, район „Кремиковци“, Столична община.

Възложител район „Кремиковци“

/публикувано на 18.04.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-7-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на eкологична оценка, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имоти с идентификатори 87401.7527.22 и 87401.7527.30, кв. 38, с. Яна и План за регулация (ПР) за улица от ОТ1б до ОТ1г, район „Кремиковци“, Столична община.

Възложител район „Кремиковци“

/публикувано на 18.04.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-6-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на eкологична оценка, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 68134.8440.1, 68134.8440.24 и 68134.8400.795, кв. 51, кв. „Челопечене”, район „Кремиковци”, Столична община.

Възложител район „Кремиковци“

/публикувано на 11.04.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-5-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и Работен устройствен план (РУП) за новиУПИ I-34 и УПИ VII-34,47 „за магазини и ЖС“ в  поземлени имоти с идентификатори 68134.409.34 и 68134.409.47, кв. 120в, м. „Подуяне - център“, район „Оборище“, Столична община.

Възложител „ЛИНЕРА“ ООД

/публикувано на 21.03.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-4-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Изграждане на складова базаи собствен водоизточник“ в поземлени имоти № 083006, № 083007и № 085008 по КВС на с. Столник, община Елин Пелин.

Възложител „РОУЛИНГ УЕЙЛС EНД КО“ ЕАД

/публикувано на 16.03.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-3-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Изграждане на складова база и собствен водоизточник“ в поземлени имоти № 082025 и № 083023 по КВС на с. Столник, община Елин Пелин.

Възложител „РОУЛИНГ УЕЙЛС EНД КО“ ЕАД

/публикувано на 14.03.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-2-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на eкологична оценка, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Подробен устройствен план – Изменение на Плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) 180011.44.106, 80011.44.107, 80011.44115, 80011.44116, 80011.53093, 80011.53120, 80011.53126, 80011.53164, 80011.53169, 80011.53171, 80011.54034, 80011.54035, 80323.71.55, 80323.71.64, 80323.71.65, 80323.71.66, 80323.71.72, 80323.71.73, 80323.71.82, 80323.71.83, 80011.44118, 80011.53166, 80011.198006, 80323.71.70, 80323.71.85, 80323.71.86, 80323.71.87, 80323.71.88, 80323.71.90, 80323.71.92, 80323.76.5, 80323.76.12, 80323.76.33, 80323.76.50, 80323.76.78, 80323.76.115, 80323.76.124, 80323.78.28, 80323.78.71, 80323.82.76, 80323.76.13, 80323.76.42, 80323.76.51, 80323.76.100, 80323.76.117, 80323.76.129, 80323.78.30, 80323.80.105, 80323.82.77, 80323.76.19, 80323.76.43, 80323.76.53, 80323.76.102, 80323.76.118, 80323.76.131, 80323.78.41, 80323.80.106, 80323.76.20, 80323.76.44, 80323.76.76, 80323.76.105, 80323.76.120, 80323.76.135, 80323.78.48, 80323.80.112, 80323.82.87, 80323.76.27, 80323.76.45, 80323.76.77, 80323.76.113, 80323.76.122, 80323.76.139, 80323.78.49, 80323.80.116, 80323.82.90, 80323.82.82, 80323.82.95, 80323.82.98, 80323.82.100, 80323.82.102 „За хвостохранилище и техническа инфраструктура” в кв. 1 в землищата на с. Челопеч, община Челопеч и с. Чавдар, община Чавдар, Софийска област.

Възложител „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ” ЕАД

/публикувано на 14.02.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-1-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на eкологична оценка, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Подробен устойствен план план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за улица ОТ17а до ОТ7е, ОТ7 до ОТ43 и ОТ43 до ОТ52 и за имот с идентификатор 16448.7841.52, кв. 1, с. Горни Богров и Изменение на план за регулация (ИПУР) за улица ОТ6 до ОТ10, район „Кремиковци“, Столична община.

Възложител район „Кремиковци“

/публикувано на 17.01.2022 г./


 

 

2023  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София