background
logotype

Статии


Съобщение за Решение № СО-31-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ с обхват поземлен имот с идентификатор № 515073, землище на с. Долистово, общ. Бобов дол.

Възложител В. Василев

/публикувано на 20.09.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-30-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Закупуване на промишлена сграда и обособяване на производствено хале за производство на метални конструкции, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61577.505.3187.1, гр. Радомир, обл. Перник“.

Възложител „АК ЕЛЕКТРИК“ АД

/публикувано на 15.09.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-29-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Частично изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ЧИ ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 17885.8.31 към съществуващо застрояване „За складова дейност и крайпътен обслужващ обект с администрация“, м. „Алчака“, с. Григорево, община Елин Пелин.

Възложител „Бобал-Бояджиев“ оод

/публикувано на 08.09.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-28-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 11884.5964.42, с. Войнеговци, район „Нови Искър“, Столична община, Изменение на плана за улична регулация (ИПУР) при о.т.156а и План за улична регулация (ПУР) за създаване на нова улица от о.т.156а през о.т.156б (нова) – о.т.156в (нова) до о.т.165.

Възложител С. Алексиев

/публикувано на 04.09.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-27-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за проект за Частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил и проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ с обхват поземлен имот с идентификатор 38432.16.173, местност „Горна бара“ по КК и КР на с. Коняво, община Кюстендил и бъдещо изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/.

Възложител И.Младенова

/публикувано на 17.08.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-26-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 22085.50.269 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Долна Диканя, община Радомир.

Възложител Д. Борисов

/публикувано на 16.08.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-25-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Складиране и съхранение на авточасти от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 22085.50.269 поКадастралната карта и кадастралните регистри (ККК) на с. Долна Диканя, общ. Радомир, обл. Перник“.

Възложител Д. Борисов

/публикувано на 15.08.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-24-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща сграда и пристройка към нея в цех за третиране на отпадъци от пластмаси на съществуваща площадка“, в поземлен имот с идентификатор 18174.2.90, УПИ I-246, кв. 11, м. „9-ти километър“, гр. Божурище.

Възложител „ВИАХИМ“ ЕООД

/публикувано на 27.07.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-23-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на четири жилищни сгради и пречиствателно съоръжение“ в поземлен имот с идентификатор 00391.163.3, с. Алино, община Самоков.

Възложители Ч. Чалъков и Н. Чалъков

/публикувано на 26.07.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-22-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за изготвяне на план/програма с приложено задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 67372.93.40 по КККР на землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска област с цел изграждане и въвеждане в експлоатация на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници – 2 бр. фотоволтаични централи, с обща инсталирана мощност до 2 x 5 MWp, всяка с мощност до 5 MW, и ПУП – Парцеларен план за въздушна кабелна линия за присъединяване на обектите към електрическата мрежа“.

Възложител „А ПРОПЪРТИ” АД

/публикувано на 20.07.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-21-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за изготвяне на план/програма с приложено задание за изработване на проект за „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор ПИ № 17751.32.26, местност „Дупката“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Граница, община Кюстендил и бъдещо изграждане на „Складова база с административна, търговска част и паркинг“.

Възложител Р. Стойнева

/публикувано на 05.07.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-20-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Соволяно“ на р. Соволянска Бистрица“, в землището на с. Соволяно и с. Скриняно, община Кюстендил.

Възложителя „Хидроват“ ЕАД

/публикувано на 28.06.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-19-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на една вилна“ в имот с идентификатор 83291.294.79, м. „Татарски брод“, с. Широки дол, община Самоков, Софийска област.

Възложителя М. Донков

/публикувано на 12.05.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-18-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с мощност 500 kW, в поземлен имот с идентификатор 68789.553.31 в гр. Дупница, общ. Дупница“.

Възложителя „БУЛМАРКЕТ СИ ЕН ДЖИ“ ЕООД

/публикувано на 18.04.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-17-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхват поземлен имот с идентификатор 02350.35.148 в землището на с. Баланово, местност „Бинека“, община Дупница, обл. Кюстендил, с цел осигуряване на допустим начин и характер на застрояване на имота за устройване на обект: „Фотоволтаична централа“.

Възложител „Авел Инвест“ ЕООД

/публикувано на 18.04.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-16-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Подробен устройствен план (ПУП)– план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с проектен идентификатор 24832.85.100 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Друган, община Радомир и ПУП-ПРЗ за имот с проектен идентификатор 81709.16.370 по КККР на с. Чуковец, община Радомир– за изграждане на „Фотоволтаична централа“ и ПУП-ПРЗ за имот с № 81709.16.364 в с. Чуковец, община Радомир.

Възложител „Струма Солар Плант“ ЕООД

/публикувано на 18.04.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-15-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил и проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ с обхват поземлен имот с идентификатор 38432.16.173, местност „Горна бара“ по КК и КР на с. Коняво, община Кюстендил и бъдещо изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/.

Възложител В. Кесякова

/публикувано на 13.04.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-14-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 66860.139.10, м. „Игрището“, с. Скравена, община Ботевград.

Възложител А. Вътева-Дейков

/публикувано на 04.04.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-13-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 66860.139.11, м. „Игрището“, с. Скравена, община Ботевград.

Възложител А. Вътева-Дейков

/публикувано на 04.04.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-12-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Създаване на цех за преработка на билки вкл. сепариране, сушене, раздробяване и пакетиране“ в поземлен имот с идентификатор 38916.500.1821 (в сграда с идентификатор 38916.500.1821.7), кв. 102, с. Костенец, община Костенец.

Възложител „Хербалея” ЕООД

/публикувано на 28.03.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-11-П/2023 г. прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 68134.2045.892 за създаване на нов УПИ XV-892, кв. 3, м. „в. з Малинова долина – 2 А част“, район „Витоша“ – Столична община, гр. София.

Възложители А. Чакърова и Н. Чакъров

/публикувано на 21.03.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-10-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за газификация на отпадъци с когенерация на енергия“ в поземлен имот с идентификатор 57921.68.3 по КККР на с. Потоп, община Елин Пелин, Софийска област.

Възложител „ЕКОСЕЙФ“ ООД

/публикувано на 17.03.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-9-П/2023 г. прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Подробен устройствен план - План за застрояване и план за регулация (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор № 63121.120.12, местност Ширината, с. Росоман, общ. Божурище, обл. Софийска.

Възложител В. Здравков

/публикувано на 06.03.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-8-П/2023 г. прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2023 г. в горски територии, собственост на община Самоков, в землищата на с. Бели Искър и с. Мала църква, община Самоков, Софийска област.

Възложител община Самоков

/публикувано на 01.03.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-7-П/2023 г. прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) 04796.11.23 в местността „Широка ливада“ от землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с бъдещо предназначение „ваканционно селище“.

Възложител Д. Димитров

/публикувано на 16.02.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-6-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 40 м за допълнително водоснабдяване на махала „Клисура“, с. Владо Тричков“ в поземлен имот с идентификатор 11510.105.262, с. Владо Тричков, община Своге, Софийска област.

Възложител Община Своге

/публикувано на 15.02.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-5-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Извършване на хидрогеоложко проучване, чрез изграждане на 1 бр. сондаж за търсене на подземни води с местоположение ПИ № 61457.44.29 по КККР на с. Радловци, общ. Кюстендил“.

Възложител община Кюстендил

/публикувано на 08.02.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-4-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за нискотемпературно, беземисионно и безотпадъчно производство на течен ферихлорид, използван като коагулант за пречиствателни станции, в урегулиран поземлен имот с идентификатор 55871.513.6480, находящ се в гр. Перник“.

Възложител „АЛТЕХ ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД

/публикувано на 08.02.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-3-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за обработка и автоклавиране на отпадъци от хуманно и ветеринарно здравеопазване” в имот идентификатор 12084.2755.2126, с. Волуяк, район „Връбница”, Столична община.

Възложител „ЕКОСОНИК“ ЕООД

/публикувано на 19.01.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-2-П/2023 г. прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за проект за Частично изменение на Общ устройствен план на общ. Кюстендил с обхват на поземлен имот /ПИ/ 04796.12.10, землище на с. Богослов, м. Широка ливада“, общ. Кюстендил с цел преотреждане на имота от земеделска земя в земя за неземеделски нужди.

Възложител О. Атанасов

/публикувано на 11.01.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-1-П/2023 г. прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Проект на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП -ПЗ) с цел промяна на предназначението на поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 04796.12.13, местност "Широка ливада", землище на с. Богослов, общ. Кюстендил.

Възложител О. Атанасов

/публикувано на 10.01.2023 г./

 


 

2023  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София